INFORMAČNÁ POVINNOSŤ PREVÁDZKOVATEĽA

PODĽA ČL. 13. NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 O OCHRANE FYZICKÝCH OSÔB PRI SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
A O VOĽNOM POHYBE TAKÝCHTO ÚDAJOV (ĎALEJ LEN „NARIADENIE“)
V SÚLADE S § 19 ZÁKONA Č. 18/2018 Z. Z. O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV (ĎALEJ LEN „ZÁKON“).

1. PREVÁDZKOVATEĽ INTERNETOVÉHO OBCHODU www.pianavyshnia.sk/eshop

Názov a sídlo firmy:
Drunk Cherry s.r.o.,
Laurinská 7, Bratislava – mestská časť Staré Mesto 811 01, Slovensko.
spol. zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, oddiel Sro, vložka 163705/B.
IČO: 54 776 660
DIČ: 2121838587
IČDPH: SK2121838587

Prevádzka:
Piana Vyshnia,
Laurinská 7, Bratislava – mestská časť Staré Mesto 811 01, Slovensko. SBL reg.č.: 2944136975

Kontaktné údaje:
email: bratislava@pianavyshnia.sk
telefón: +421 917 523 235
webová stránka: www.pianavyshnia.sk Infolinka: 0917 523 235 od 12:00 Do 00:00

Prevádzkovateľ získava osobné údaje pomocou registračného formulára, umiestneného na stránke www.pianavyshnia.sk

2. ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

3. NUTNOSŤ POSKYTNUTIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľovi poskytuje dotknutá osoba osobné údaje z dôvodu uzatvorenia zmluvy pričom tieto sú nevyhnutné k tomu, aby sme s ním mohli uzavrieť zmluvu
a v prípade, ak prevádzkovateľovi osobné údaje zákazníkom poskytnuté nebudú, prevádzkovateľ s ním nemôže uzatvoriť zmluvu. Prevádzkovateľ získava iba tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na splnenie záväzkov, ktoré od neho zákazník objednaním tovaru očakáva. Bez týchto údajov nebude možné spracovať prijatú objednávku.

4. ZOZNAM SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Telefónne číslo – pre potreby potvrdenia objednávky, komunikáciu so zákazníkom, doručenia tovaru kuriérskou službou.

Adresa elektronickej pošty (e-mail) – pre potreby zaslania potvrdenia objednávky a na ďalšiu komunikáciu so zákazníkom.

• Údaje o objednávkach – pre potreby ich vybavenia a riešenia prípadných reklamácií.

5. TRETIE STRANY, KTORÝM BUDÚ ÚDAJE POSKYTNUTÉ

Osobné údaje neposkytujeme žiadnym spoločnostiam spravujúcim databázy osobných údajov, ani žiadnym iným tretím stranám, okrem rozsahu potrebného na samotné doručenie tovaru kuriérskou službou.

6. ZVEREJNENIE ÚDAJOV

Naša spoločnosť získané údaje v žiadnom prípade nezverejňuje.

7. DOBA SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Doba spracúvania osobných údajov na jednotlivé účely je určená v rozsahu 5 rokov odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy.

8. PRÁVA A POVINNOSTI DOTKNUTEJ OSOBY

 1. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
 2. dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva,
 3. dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov,
 4. osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
 5. je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo
 6. osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti

osobe mladšej ako 16 rokov.

• Dotknutá osoba nebude mať právo na výmaz osobných údajov za predpokladu, že je ich spracúvanie potrebné:

 1. na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;
 2. na splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
 3. z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
 4. na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
 1. napadne správnosť osobných údajov námietkou, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
 2. spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba žiada namiesto výmazu osobných údajov obmedzenie ich použitia;
 3. prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 4. dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného nároku prevádzkovateľa, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

• Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie. Dotknutá osoba môže namietať spracúvanie jej osobných údajov na základe:

 1. právneho titulu plnenia úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, alebo z právneho titulu oprávneného
  záujmu prevádzkovateľa,
 2. spracúvania osobných údajov na účely priameho marketingu,
 3. spracovania na účely vedeckého či historického výskumu alebo na štatistické účely.

Bratislava, február 2024